Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av myndighet (ursprungligen prästen eller kronofogden) utfärdat skriftligt intyg på att en person bevisligen var medellös. Fattigbeviset innebar befrielse från eller lättnader i vissa avgifter och skyldigheter. Medellösheten fastslogs av allmän domstol. Fattigbevis infördes cirka 1807. Det bytte från 1930-talet namn till medellöshetsbetyg, intyg över medellöshet. Fattigbevis utfärdades också för medellösa sterbhus och för besvärsmål till hovrätten, under förutsättning att den berörda personen inte var fängslad, och att han eller hon kunde uppvisa två löftesmän som gick i borgen för de eventuella utgifterna. När fattigbevis utfärdades behövde man inte göra någon bouppteckning. Ett nytt formulär stadgades under autonoma tiden 1858.

Finsk beskrivning

köyhäintodistus, varattomuustodistus

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 1800, p. 3–4: 1043 .

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , VII (1936): 620 .

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , XIV (1938): 1310.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 99.

Andra språk

Dåtida finska köyhäntodistus, köyhänkirja, köyhyydentodistus, varattomuuden todistus

Synonymer

fattigbetyg
fattigdomsbevis
intyg över medellöshet
medellöshetsbevis