Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Högre befattning i stat eller kyrka. Från 1600-talet högre statstjänst med fastställda självständiga offentligrättsliga befogenheter. Som ämbete betecknades i svenskt administrativt språkbruk en sådan tjänst vars innehavare tillsattes av Kunglig Majestät. Någon terminologisk skillnad mellan ämbete och tjänst förekommer inte i det finska språket.

Finsk beskrivning

virka

Korkeampi valtiollinen tai kirkollinen virka, johon liittyy pysyviä itsenäisiä julkisoikeudellisia valtuuksia 1600-luvulta lähtien. Ruotsalaisessa hallinnon kielessä termi viittasi erityisesti toimiin, joihin henkilön oli nimittänyt Kuninkaallinen majesteetti. Suomen kielessä ei ole tarkasti vastaavaa termiä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 195.

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Ståhlberg, K.J. , Suomen hallinto-oikeus : yleinen osa , 2 painos , Helsinki: Otava 1928 , 137.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/