Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mottagningsbevis, kvitto, särskilt om skriftligt erkännande om att ett myndighetsbrev eller en postförsändelse har mottagits. Inom handeln: bekräftelse på emottagen växel, emottaget lån.

Finsk beskrivning

kuitti, vastaanottotodistus

erityisesti virallisen kirjeen vastaanotaamisesta annettu kirjallinen todistus

Källor

Kyrko-Lagen af 1686 och Kongl. Förordningen, huru med Rättegång i Dom-Kapitlen förhållas skall, af den 11 Februari 1687, samt Författningar, som dem upplysa, förklara, ändra eller tillöka; så ock i särskilda mål utfärdade Kongl. Bref, Resolutioner eller Utslag, som tjena till upplysning om rätta förståndet af Kyrko-Lagen och förordningen om Rättegång i Dom-Kapitlen; På Konungens befallning utgifna , Upsala: Tryckt hos Heffler och Rebell 1845 , (1845): Förordning om fribrev 27.4.1756: § 8 mom. 2:715.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin recepisse

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1600–1809 (Finland)

Synonymer

recepisse
recipisse (1756)