Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vaktmästare vid domkapitel. Tjänsten inrättades genom förordningen om rättegång i domkapitel 1687. Pedellens främsta uppgift var att upprätthålla ordningen vid domkapitlet, särskilt under behandlingen av rättsmål. Pedeller omnämndes inte längre i kyrkolagen 1869.

Finsk beskrivning

konsistoripedelli, tuomiokapitulin vahtimestari

Virka, joka perustettiin vuonna 1687. Pedellin tärkein tehtävä oli pitää järjestystä tuomiokapitulissa, erityisesti oikeusasioiden käsittelyn yhteydessä. Virkaa ei esiintynyt enää vuoden 1869 kirkkolaissa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 224.

Kyrko-Lagen af 1686 och Kongl. Förordningen, huru med Rättegång i Dom-Kapitlen förhållas skall, af den 11 Februari 1687, samt Författningar, som dem upplysa, förklara, ändra eller tillöka; så ock i särskilda mål utfärdade Kongl. Bref, Resolutioner eller Utslag, som tjena till upplysning om rätta förståndet af Kyrko-Lagen och förordningen om Rättegång i Dom-Kapitlen; På Konungens befallning utgifna , Upsala: Tryckt hos Heffler och Rebell 1845 , (1845): Om rättegång i domkapitel 1687: § 2:697.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 265.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/