Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1625 statlig tjänsteman som tillsammans med häradshövdingen skulle övervaka att kvarndirektiven följdes. Speciellt viktigt var att verkställa förbudet mot allmogens husbehovskvarnarkvarnar, ifall dessa låg för nära en tullkvarn. Efter 1697 underställdes kvarnkommissarierna kvarnkommissionerna.

Finsk beskrivning

myllykomissaari

Källor

Eschricht, Susanna , Tulquarnar och Beckequarnar i Marks Härad: En metodstudie och diskussion om kvarnnäringens kulturhistoriska arv. (D-uppsats) , Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 2006 , 14.

Andra språk

Dåtida finska myllykomissaari

Se vidare