Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt eller pålaga av tillfällig natur som tidvis och på vissa orter uttogs för att bestrida domarens eller hans medhjälpares kostnader i samband med ting, i stället för det fria uppehälle de hade rätt till hos en bonde. Tingsgärd kan ha förekommit också i Finland innan tingsgästningen successivt blev vedertagen efter 1650.

Finsk beskrivning

käräjävero*, käräjämaksu*

Vero tai lisämaksu, jota perittiin kausiluonteisesti tietyillä paikkakunnilla kattamaan tuomarin tai hänen apulaisensa ylläpitokulut käräjien yhteydessä. Käräjäveroa perittiin myös Suomessa ennen kuin käräjäkestitys otettiin käyttöön vuodesta 1650 lähtien.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk