Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Myndighet eller organ som underlyder den högsta verkställande makten och den högsta statsledningen, och som sedan 1634 har rätt att, inom lagens gränser, befalla i saker som det allmänna intresset påkallar. Till dessa myndigheter eller institutioner hör bland andra länsstyrelserna, Överstyrelsen för allmänna arbeten, forstväsendet, lantmäteriet och medicinalverket.

Finsk beskrivning

hallitus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare