Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit till 1859. 1-17. Åbo & Hfors 1821-1862 1821–1862 .