Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Lappalainen, Juha (et al.) , Prosessioikeus , Helsinki: WSOYpro 2007 .


R

Rättssak som avgjorts genom lagakraftvunnen dom. Därefter kan samma rättsfråga inte längre tas upp till prövning.