Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Salminen, Tapio , Suomen linnojen ja voutikuntien hallinto vuosina 1412 - 1448. Tutkimus Suomen linnojen suhteesta keskushallintoon vanhemmalla unioniajalla. Suomen historian pro gradu -tutkielma , Tampere: 1993 . http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/78333/gradu02053.pdf?sequence=1


T

Förläning där innehavaren varken lämnade någon avgift eller redovisning till kronan. Kronan åtnjöt endast innehavarens tjänst. Förläningsformen var vanlig på kontinenten men relativt sällsynt i Norden. Eftersom tjänsten i regel bestod av kvalificerad krigstjänst och inte var fixerad till sin omfattning var tjänstelänen fördelaktiga för innehavaren.