Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Skoglund, Hans Gösta , Amiralitetsapoteket Göta Lejon i Karlskrona : en återblick , Stockholm: Apotekarsocietetens förlag 1975 .


A

Tjänstebeteckning på en apotekare som försåg flottan med läkemedel. Amiralitetsapotekaren hade Kungl. Maj:ts fullmakt på tjänsten och lön på flottans stat. Den första amiralitetsapotekaren tillsattes 1655 i Stockholm och den första i Karlskrona 1676. Till amiralitetsapotekarens uppgifter hörde bl.a. att inventera läkemedelsförråden på kronans fartyg som gick till sjöss. Fr.o.m. 1700 hade amiralitetsapotekaren ensamrätt att förse amiralitetet med läkemedel.