Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Forum navale : skrifter utgivna av Sjöhistoriska samfundet 1946- 1946 .


A

Sjukhus som grundades vid örlogsstationen i Karlskrona i slutet av 1600-talet.