Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Grotenfelt, Gösta , Lyhyt historiikki Suomen Maanviljelys-taloudellisen Koelaitoksen perustamisesta. Vuosikertomus 1911–1912 1914 .


A

Forskningsanstalt inrättad 1898 i Ånäs i Helsinge med självständiga avdelningar och forskningsstationer för växtodling och redskapsprovning, växtförädling, entomologi, växtpatologi, agrikulturkemi, mossodling och agrikulturfysik, husdjursskötsel och husdjursförädling. Försöksväsendet leddes från 1923 av en centralkommission under Lantbruksministeriet, vilken 1957 ombildades till Lantbrukets forskningscentral. Lantbruksekonomiska försöksanstalten verkade i anslutning till Helsingfors universitets lantbruksundervisning och under Lantbruksstyrelsens tillsyn.