Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Forskningsanstalt inrättad 1898 i Ånäs i Helsinge med självständiga avdelningar och forskningsstationer för växtodling och redskapsprovning, växtförädling, entomologi, växtpatologi, agrikulturkemi, mossodling och agrikulturfysik, husdjursskötsel och husdjursförädling. Försöksväsendet leddes från 1923 av en centralkommission under Lantbruksministeriet, vilken 1957 ombildades till Lantbrukets forskningscentral. Lantbruksekonomiska försöksanstalten verkade i anslutning till Helsingfors universitets lantbruksundervisning och under Lantbruksstyrelsens tillsyn.

Finsk beskrivning

Maanviljelys-taloudellinen koelaitos

Källor

Grotenfelt, Gösta , Lyhyt historiikki Suomen Maanviljelys-taloudellisen Koelaitoksen perustamisesta. Vuosikertomus 1911–1912 1914 .

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 799. http://runeberg.org/lantuppsl/

Poutiainen, Esko & Erkki Kemppainen , Sadan vuoden tutkimusperinteellä kohti uutta vuosisataa. Julkaisussa Tutkimusta pohjoisella ulottuvuudella – MTT 100 vuotta. Tutkimusasemapäivät 25.7.–7.8.1998. Toim. Riitta Salo , 40; 5–8 , : Yliopistopaino 1998 , 5. http://www.mtt.fi/asarja/pdf/asarja40.pdf

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 114.

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 116.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 18.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Agrikulturekonomiska försöksanstalten
Agrikultur-ekonomiska försöksanstalten i Finland
Lantbruks-ekonomiska försöksanstalten