Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Fahlcrantz, Gustaf Edvard , Rättfärdighet i rättsskipning: en historisk och jämförande framställning af några hufvudpunkter i vårt rättegångsväsende , Stockholm: Författarens förlag 1903 . http://www.archive.org/details/rttfrdighetirtt00fahlgoog


V

Av hovrätt sedan 1734 års lag äskad ed för att utleta sanningen i ett civilt mål som annars inte gick att utreda. Vrångoed innebar att bägge parterna gick ed på att inte ”saken förmörka eller något dölja som till en rätt upplysning tienar”. Den blev så småningom i början av självständighetstiden en död paragraf.