Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja 1-3 , 62 , Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1992–2000 .


M

Under stora ofreden i Savolax, tillhörande Viborgs kommendantskap, tjänsteman med uppgifter som främst hänförde sig till organiseringen av inkvartering åt den ryska militären och dess proviantering samt organiseringen av militära transporter. Dessutom förvaltades donationsgods som tilldelats ryssar av moisneker. Moisnekerna tillsattes av de ryska ockupationsmyndigheterna från och med 1715 och motsvarade länsmännen samt hade egna distrikt som de hade ansvar för. I ett antal socknar fanns både länsman och moisnek.