Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under stora ofreden i Savolax, tillhörande Viborgs kommendantskap, tjänsteman med uppgifter som främst hänförde sig till organiseringen av inkvartering åt den ryska militären och dess proviantering samt organiseringen av militära transporter. Dessutom förvaltades donationsgods som tilldelats ryssar av moisneker. Moisnekerna tillsattes av de ryska ockupationsmyndigheterna från och med 1715 och motsvarade länsmännen samt hade egna distrikt som de hade ansvar för. I ett antal socknar fanns både länsman och moisnek.

Finsk beskrivning

moisniekka

Virkamies, jonka tehtävä oli huolehtia sotaväen majoituksesta isonvihan aikaan Savon alueella.

Källor

Ranta, Raimo , Viipurin komendanttikunta 1710–1721. Valtaus, hallinto ja oikeudenhoito , 141 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1987 , 188-189.

Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja 1-3 , 62 , Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1992–2000 , 2: 169.