Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Wennerström, Ludvig (red.) , Tilastollinen ja biografillinen Suomen Evankelis-Lutherilaisten Seurakuntain ja Papiston Matrikkeli. Piispa A. J. Hornborg vainajan v. 1873 kirjoittaman Matrikkelin mukaan toimittanut Ludvig Wennerström 1885 . http://fi.wikisource.org/wiki/Helsingin_papiston_matrikkeli_1885


R

Präst vid ett regemente, vanligen en extraordinarie lägre prästerlig tjänst som var upptagen på ett indelt regementes lönestat under krigstid. Regementspredikanten var underställd regementspastorn eller dennes ställföreträdare. Vanligen fanns tre regementspredikanter vid ett regemente.