Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Meristö, Tarja & Pekka Virtanen , Monta tietä hyvään metsään : Tapion 100 vuotta = Många stigar till en bra skog : Tapio 100 år , [Helsinki]: Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2007 .


S

Regional nämnd som ansvarade för övervaknings- och rådgivningsuppgifter inom det privata skogsbruket. I och med lagen om enskilda skogar 1928 fick skogsvårdsnämnder i uppgift att bilda organisationer med skogsägare som medlemmar. År 1967 ändrades beteckningen skogsvårdsnämnd till distriktsskogsnämnd.