Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Sinerma, Martti & Jyri (toim.) Paulaharju , Ympyröiltä johtajuuteen: Reserviupseerikoulun 80-vuotisjuhlakirja: 1920-2000 , [Helsinki]: Reserviupseerikoulun oppilaskunnan kannatusyhdistys 2000 .


O

Benämning på Reservofficersskolan under åren 1942 till 1945. Officersskolan var förlagd till Niinisalo.

R

Militär läroanstalt som utbildar plutonchefer, batteriofficerare och eldledare, vilka efter avslutad kurs tjänstgör som officersaspiranter och före hemförlovningen befordras till fänrikar i reserven. Skolan grundades 1920 i Fredrikshamn. Den hette 1941–1952 Officersskolan och var 1939–1945 verksam i Niinisalo innan den flyttade tillbaka till Fredrikshamn 1948.