Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avlöningsförmån åt vissa i allmän eller enskild tjänst anställda personer, vilkas verksamhet huvudsakligen eller till väsentlig del omfattar mottagande och utlämnande av penningar. Av allmänna medel utbetalas felräkningspenningar, utom till kassörerna i Riksbanken och i ett fåtal centrala ämbetsverk med vidlyftig penningförvaltning, huvudsakligen till den vid statens kommunikationsverk anställda uppbördspersonalen.

Finsk beskrivning

virhehyvitys

Julkisen tai yksityisen sektorin palveluksessa olleiden henkilöiden palkkaetu.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk