Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän beteckning på förnämligare manbyggnad (och jordegendom) som beboddes av högre samhällsklass och uppfyllde de till klassen hörande kraven på nivå av uppehälle och bostadsstorlek. Beteckningen saknade kameral och juridisk giltighet.

Finsk beskrivning

kartano, herraskartano, hovi (Itä-Suomessa)

Yleisnimitys tietyn kokoiselle ja näyttävälle päärakennukselle (ja siihen liittyvälle maaomaisuudelle), jonka asukas kuuluu ylempään yhteiskuntaluokkaan. Termillä ei ole kameraalista tai juridista merkitystä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska (herrain)kartano

Tid

1540–

Synonymer

adelsgods
adelsgård
herregods
herresäte
lantgods