Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det aritmetiska tal eller mått, som uttrycker ett hemmans storlek ur beskattningssynpunkt, även i betydelsen jordegendom mätt med detta mått. Mantalet uttryckte ursprungligen antal män ((besuttna) bönder) som grund för erläggande av kronoskatt och dylikt. Utgick lika för var och en eller så att fullt skattebelopp erlades av så kallade hela bönder och halvt, fjärdedels och så vidare skattebelopp av halva respektive fjärdedels bönder.

Finsk beskrivning

manttaali

Aritmeettinen luku tai mitta, joka ilmaisee tilan kokoa verotuksen näkökulmasta. Käytettiin myös maaomaisuuden koon ilmauksena. Manttaali tarkoitti alun perin miesten (talonpoikien) lukumäärää ja oli perusta kruununverojen määrittämiselle. Oli kaikille samansuuruinen tai suoritettiin niin, että maksajat ja maksu jaettiin maksukyvyn mukaisesti esimerkiksi kokonaisiin, puolikkaisiin ja neljännestalonpoikiin.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska manttaali; miesluku

Tid

1521–

Synonymer

bondetal