Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Flensburg, E. G. , Advokaten. Juridisk rådgivare och formulärbok , Tredje omarbetade och tillökade upplagan , Stockholm: Fröléen & Comp. 1922 . http://runeberg.org/advokaten/


A

Rättigheten att från en fastighet uppbära en regelbundet återkommande avgift (avkomst), övergående i betydelsen rätten till avkastning av fastighet. Under svenska tiden användes termen om rätten till frälseränta och tomtöre, sedermera om undantag vid jordöverlåtelse varmed den tidigare jordägaren medgavs rätt till fastighetens avkastning eller andra förmåner.

V

Av hovrätt sedan 1734 års lag äskad ed för att utleta sanningen i ett civilt mål som annars inte gick att utreda. Vrångoed innebar att bägge parterna gick ed på att inte ”saken förmörka eller något dölja som till en rätt upplysning tienar”. Den blev så småningom i början av självständighetstiden en död paragraf.