Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Genalogiska samfundet i Finland: Suomen sukututkimusseura. Samling av förkortningar. Lyhenteet, http://www.genealogia.fi/lyhenteita


H

Hennes (hans) majestät.
På detta ställe, här.
För hederns eller ärans skull, utan något vederlag, i kyrkböcker och prästbevis i betydelsen ”hela katekesen”.

K

Benämning på en kyrkoherdes ordinarie hjälppräst, eller ordinarie präst i en kapellförsamling. I Finland har de ordinarie hjälpprästerna alltid burit tjänstebeteckningen kaplan, i Sverige sedan slutet av 1700-talet komminister. I rikets ecklesiastikstater användes dock benämningen redan i början av 1700-talet.