Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Sarkamo, Ville , Karoliinien soturiarvot : kunnian hallitsema maailmankuva Ruotsin valtakunnassa 1700-luvun alussa. (Diss.) , 1459-4323 ; 167 , Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen historia 2011 .


A

Riksdagsutskott under frihetstiden, ansvarade för frågor som berörde flottan.

D

Riksdagsutskott med uppgift att utveckla och övervaka försvaret i riket. Defensionsdeputationen tillsattes 1723 av ständerna efter Sekreta utskottets förslag, från riksdagen 1726–1727 av utskottet självt.

K

Riksdagsutskott under frihetstiden vilket ansvarade för frågor som rörde lantvärnet.
Kommission som tillsatts för att behandla ärenden rörande militärväsendet.

P

Tillfälligt tillsatt utskott vid ståndsriksdagen 1723 för beredning av placeringen av de officerare som återvänt hem efter krigsslutet.

R

Befattningshavare i den svenska armén som ansvarade för regementets underhållstjänst. Han var direkt underställd regementschefen och hörde till regementets officerskår. Tidigare under 1600-talet var regementskvartermästarrangen högre än kaptensrangen, men kom med tiden att placeras under denna.