Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär underdomstol vid flottstation under fredstid 1920–1983. Stationskrigsrätten tillsattes årligen och bestod av en domarbehörig ordförande, utnämnd av Högsta domstolen på framställning av befälhavaren, och fyra ledamöter som tjänade vid flottan eller kustförsvaret, av vilka två hörde till befälet och var av minst löjtnantsrang och två till underbefälet av korpralsgrad eller dylikt. Besluten kunde överklagas till Överkrigsdomstolen. Vid armén och kustartilleriet kallades domstolen regementskrigsrätt.

Finsk beskrivning

merisotaoikeus (paikallinen)

laivastotukikohdan sota-alioikeus

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920: nr 93: § 2–4: 277–278.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

sjökrigsrätt