Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär fältdomstol i andra instans, stadgad 1920 och verksam 1939–1945 för armé eller arméavdelning i fält eller vid fästning, alternativt för flottan eller flottans eskader på sjötåg, eller flott- och arméavdelning under en och samma befälhavare. Överfältkrigsrätten tillsattes av statsrådet. Den bestod av en överauditör med domarbehörighet som ordförande och tre stabsofficerare, vilka utsågs av överbefälhavaren för den tid domstolen var tillsatt. Vid behandlingen av mål rörande sjökrigstjänst ersattes den yngsta ledamoten med en sjöofficer.

Finsk beskrivning

kenttäylioikeus

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920: nr 93: § 19–21: 279–280 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , XI: 1119–1120 (sotatuomioistuin). http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Självständighetstiden

1900-tal

(1920–1983) 1939–1945