Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den högsta förvaltande och dömande myndigheten i Helsingfors stad. Den leddes av en (eller flera) borgmästare med biträde av sex rådmän. Under dem verkade 1837 kämnärsrätten, magistratssekreteraren och notarius publicus, två notarier, stadsfiskalen, vågmästaren och tolagsbokhållaren, kronokassören, stadskassören och stadsingenjören.

Finsk beskrivning

Helsingin maistraatti ja raastuvanoikeus

Källor

Inga källor