Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk som grundades 1921 och lydde under Lantbruksministeriet. Provanstalten undersökte, utvecklade och testade jordbruksmaskiner som lämpade sig för finska förhållanden. Den ersatte en temporär maskinkontrollanstalt som grundats av Pellervosällskapet och lantbrukssällskapen 1902 och som verkat med ett visst statsstöd. År 1952 omorganiserades provanstalten till ett forskningsinstitut för jordbruksteknologi benämnt Vakola.

Finsk beskrivning

Valtion Maatalouskoneiden Koetuslaitos

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab , förordning 366/1949 .

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , II: 1323. http://runeberg.org/pieni/

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 115, 116.