Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de allra äldsta geometriska kartorna i Sverige för skattläggningsändamål. Benämningen används inom forskningen och i arkiv. De geometriska jordeböckerna ger enbart uppgifter om inägorna (tomt, åker). De bands in i bokband i Kungl. räkningekammaren (Kammarkollegium).

Finsk beskrivning

geometrinen maakirja

Ruotsin vanhimmista verollepanoa varten laadituista geometrisista kartoista käytetty nimitys tutkimuksen parissa sekä arkistoissa. Geometrisiin maakirjoihin on kirjattu tietoja lähinnä omaisuudesta, kuten pellloista ja tonteista. Ne sidottiin kirjoiksi kamarikollegion Kuninkaallisessa laskukamarissa.

Källor

Cserhalmi, Niklas , Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap , Stockholm: Sveriges hembygdsförbund 1998 , 14.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 77–80.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1056 (jordebok).

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , III: 338 (maakirja).