Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär befattning som chef för ett regemente. Benämningen har varit i bruk i Finland från och med 1800-talet.

Finsk beskrivning

rykmentinkomentaja

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit Del I–XVII 1821–1862 , XVII (1859): 608.

Andra språk

Inga termer på andra språk