Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enligt kassans reglemente 1864, av direktionen anställd ekonomitjänsteman. Kamreraren förde registerbok över pensionskassans alla delägare, pensionärer och sterbhus. Han upprätthöll särskilda konton för var och en av dem, där han bokförde årsavgifterna respektive pensionerna. Kamreraren övervakade lån som beviljats ur pensionskassan och förde kassabok m.m. Han måste ställa borgen för eventuellt ekonomiskt svinn i tjänsten.

Finsk beskrivning

Kirkollis- ja kouluvirkakunnan leski- ja orpokassam johtokunnan kamreeri

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , I (1864): Ändringar och tillägg: 400, 412 (§ 33), 418–420 (§ 18).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

? (1864)–