Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänst inrättad 1687 vid amiralitetskonsistoriet. Notarien förde protokoll över konsistoriets sammankomster, upprättade skrivelser till högre myndighet, expedierade beslut, vårdade arkivet, uppbar och redovisade kollekt- och stamboksmedel m.m. Han verkade från 1791 också som konsistoriets uppbördsman.

Finsk beskrivning

Amiraliteetin konsistorinotaari

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 116.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1687–1809
(i Sverige 1826)

Synonymer

amiralitetconsistorii notarius