Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tullstyrelse var en allmän benämning på central eller regional myndighet som skötte förvaltningen av tullväsendet, övervakade tullkamrarna och som första rättsinstans avgjorde mål som hörde till området för administrativ rättsskipning. Tullstyrelsen utgjordes i Finland 1803–1809 av Generaltullarrendesocieteten, efter 1812 av Generaltulldirektionen, som år 1885 ersattes av Tullstyrelsen. Det självständiga Finland övertog de redan etablerade strukturerna för tullväsendet, som hamnade under Finansministeriets tillsyn. Tidigare hade Tullstyrelsen också tillhört Finansexpeditionens förvaltningsområde.

Finsk beskrivning

tullihallitus

Tullihallitus oli yleisnimitys paikalliselle tai keskusvirastolle, joka vastasi tullilaitoksen hallinnosta, valvoi tullikamareita sekä toimi myös ensimmäisenä oikeusasteena asioissa, jotka kuuluivat hallinnollisen oikeudenkäytön alueelle. Tullihallituksen muodosti Suomessa 1803–1809 Päätullinvuokrausyhdistys, vuodesta 1812 Päätullijohtokunta, jonka korvasi vuonna 1885 Tullihallitus. Itsenäinen Suomi piti organisaation voimassa ja se asetettiin talousministeriön alaisuuteen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 644.

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 255.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 13.