Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dragonregemente över vilket konungen själv förde befäl. Livdragonregementet utgjorde 1700–1721 ett värvat elitregemente med bas i Stockholm, ibland kallat ”det äldre Livdragonregementet”, och 1721–1791 ett indelt regemente, ibland kallat ”det yngre Livdragonregementet”. Det grundades 1725 också i Finland och bestod, utöver regementsstaben, av åtta kompanier. Det hette 1797–1806 Lätta livdragonregementet och efter 1806 Livgardet till häst. I Finland bestod det yngre livdragonregementet av livkompaniet, överstelöjtnantens och majorens kompani samt Halikko-, Nedre Satakunta-, Övre Satakunta-, Masku- och Vemo häradskompani.

Finsk beskrivning

henkirakuunarykmentti

Rakuunarykmentti, jota kuningas komensi henkilökohtaisesti. Vuosien 1700–1721 rykmentti, jota kutsutaan usein ”vanhemmaksi Henkirakuunarykmentiksi”, oli Tukholmaan sijoitettu värvätty eliittirykmentti, kun taas vuosien 1721–1791 rykmentti eli ”nuorempi/uudempi Henkirakuunarykmentti” oli ruoturykmentti. Suomeen perustettiin oma Henkirakuunarykmentti vuonna 1725 ja se koostui kahdeksasta komppaniasta. Sen nimi oli 1797–1806 Kevyt Henkirakuunarykmentti ja vuoden 1806 jälkeen ratsastava Henkivartiosto.

Källor

Blomqvist, Tore , Transporten av manskap från fyra svenska regementen till Finland 1721 , 75 , Helsingfors: Historiska föreningen 1990 .

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 46–48.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 211 (lifdragon).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Kungliga Livregementets dragoner
Livdragonerregementet
Livgardet till häst
Livregementet till häst