Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Begrepp för rättsparadoxer som gjorde fällande dom omöjlig, till exempel allmogens låga intresse för att stämma kronans befattningshavare för tjänstebrott eller rättens alltför hårda krav på två ojäviga åsynavittnen (legal bevisföring) för fällande dom. Contradictio in adiecto undergrävde domarens möjligheter till fällande dom, trots övertygelsen om ämbetshavarens skuld till påtalat missbruk.

Finsk beskrivning

ristiriitainen väite

Itsessään ristiriitainen tai sisäisesti eri asioita esille tuova väite, joka tekee tuomion langettamisen mahdottomaksi.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin contradictio in adiecto

Se vidare