Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statligt organ som övervakade bevarandet av fornminnen i Finland. År 1884 grundade senaten Arkeologiska Byrån eller Arkeologisk Kommission, som från 1908 hette Arkeologiska kommissionen. Ursprungligen leddes kommissionen av statsarkeologen och övriga ledamöter utgjordes av representanter för Kejserliga Alexanders-universitetet, Finska Vetenskapssocieteten, Finska Litteratursällskapet, Historiska samfundet och Finska fornminnesföreningen. År 1893 förenades de viktigaste kulturhistoriska museisamlingarna och blev Statens historiska museum, vilka underställdes Arkeologiska kommissionen, likaså Finlands nationalmuseum 1916. Kommissionen lydde från 1918 under Undervisningsministeriet och omvandlades 1972 till Museiverket.

Finsk beskrivning

Arkeologinen toimisto, Arkeologinen toimikunta

Vuonna 1884 muinaismuistojen hoidosta vastaamaan perustettu virasto, nykyisen Museoviraston edeltäjä. Vuonna 1908 nimi muutettiin Arkeologiseksi toimikunnaksi ja vuonna 1911 Muinaistieteelliseksi toimikunnaksi, joka oli vuodesta 1920 lähtien kollegiaalinen toimielin. Vuonna 1972 muodostettiin Museovirasto yhdistämällä historiallisen perinnön vaalimiseen liittyvät toiminnot saman johdon alle.

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 254.

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 114.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 28.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 .

Andra språk

Dåtida finska muinaistieteellinen toimikunta, arkeologinen komissio, arkeologinen toimisto

Synonymer

Arkeologisk Kommission
Arkeologiska Byrån