Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Garantisystem som bestod i att långivaren köpte fast egendom med förbehållet att låntagaren skulle återköpa egendomen vid en bestämd tidpunkt och för samma summa. I händelse att fastigheten inte återinlöstes inom utsatt tid övergick ägorätten helt till köparen (gäldenären), efter tre uppbud vid domstolen, då bördemän gavs möjlighet att inlösa egendomen.

Finsk beskrivning

vadsättning

laina, jossa ostettu omaisuus oli ensin lainanantajan nimissä ja jos lainanottaja ei sitä sovittuun aikaan mennessä lunastanut, se myös jäi hänelle

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk