Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Anstalt som övervakade fröhandeln och utförde vetenskaplig forskning. Vid kontrollanstalten kontrollerade man fröns grobarhet, renhet, vikt, äkthet, ursprung, fukt, skadedjursangrepp och växtsjukdomar. Frökontrollanstalten inrättades av hushållningssällskapen 1880 och verkade i anslutning till Agrikultur- och handelskemiska laboratoriet, från 1889 på årligt statsstöd under Lantbruksstyrelsen. Den övertogs 1906 av staten och blev 1919 Statens förkontrollanstalt.

Finsk beskrivning

Valtion siementarkastuslaitos

Laitos, jonka tehtävänä oli valvoa siemenkauppaa ja harjoittaa tieteellistä tutkimusta. Maatalousseurat perustivat Siementarkastuslaitosen vuonna 1880, mutta se siirtyi valtion omistukseen jo vuonna 1906 ja 1919 sen nimi muutettiin Valtion siementarkastuslaitokseksi.

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1977/19770896

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab , 1237/1990 .

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , IV: 131–133; Förordning 4.7.1919; Reglemente 14.10.1919 . http://runeberg.org/pieni/

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 116.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 18.

Andra språk

Dåtida finska Valtion siementarkastuslaitos

Synonymer

Frökontrollanstalten