Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Organ på länsnivå med ansvar för uppbådsärenden under autonoma tiden. Länsnämnderna grundades i och med införandet av allmän värnplikt 1881. Länsnämnden leddes av guvernören och var underställd länsstyrelsen.

Finsk beskrivning

läänintoimisto

Lääninhallinnon elin, jonka tehtävänä oli hoitaa kutsunta-asioita autonomian ajalla. Toimisto perustettiin yleisen asevelvollisuuden tullessa voimaan 1881. Läänintoimistoa johti kuvernööri ja sen toimi läähinhallituksen alaisuudessa.

Källor

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 111.

Andra språk

Dåtida finska läänintoimisto