Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Helsingfors av staden anställd kvinnlig informatör som meddelade upplysningar till hushållen om sortering av köksavfallet som skulle användas till kommunalhemmets svinbestånd. Överloppsavfall överläts till svinuppfödningsbolaget Boxbacka Ab i vilket staden sedan 1917 innehade aktiemajoriteten. Som motprestation erlades en avgift per liter avfall till renhållningsverket och den mängd kött som beräknades ha producerats av avfallet till stadens livsmedelsnämnd för vidareförsäljning inom staden. Insamlingen av svinmat var ekonomiskt olönsam och upphörde 1920.

Finsk beskrivning

naispuolinen keittiöjäteneuvoja*

Helsingin palkkaama naispuolinen neuvoja, jonka tehtävänä oli jakaa tietoa kotitalousjätteen lajittelusta kunnalliskodin sikojen ruokintaa varten.

Källor

Inga källor