Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på förpantad jord som på grund av att pantsättaren inte löste tillbaka fastigheten inom en viss förfallotid, vanligen ett år, övergick i pantägarens (gäldenärens) ägo, under förutsättningen att denne genast tog jorden i besittning och tillgodogjorde sig avkastningen. Detta var den äldsta formen av panträtt till jord, och förekom sedan medeltiden. Formföreskrifterna för pantavtalet var desamma som vid försäljning av fast egendom, det vill säga att jorden måste uppbjudas på tinget och hembjudas till gäldenären.

Finsk beskrivning

panttimaan haltuunotto*

pantatun maan haltuunotto maksamattoman lunastusmaksun takia

Källor

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 38.

Andra språk

Inga termer på andra språk