Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Schmedeman, Johan , Kongliga och andra Wederbörandes Förordningar angående postväsendet, hwilka Postbetienterne i gemeen, och Postmästarne i synnerhet wid sine Embetens-förwaltning och förrättningar, hafwa at iacht taga , Stockholm: Tryckt hos Johann Henr. Werner, Kongl. Maij:tz och Upsala Acad. Boktryckare 1707 .


O

Brev som från 1673 till 1800-talets mitt inte var uppfört på brevkarta.

P

Den officiella beteckningen för postbonde på indelt posthemman vilken under tiden 1636–1845 skötte postförsändelserna längs kronans postrutt. Postbonden hade ofta postdrängar som hjälp. Postbönderna verkade under särskild frid och var från 1646 befriade från vissa utskylder. Befattningen ombildades 1846 till en statsanställd postiljonstjänst för transport av postförsändelser mellan gästgiverier eller postkontor, senare postanstalter.
Av överhet eller myndighet utfärdat brev som tillförsäkrar skydd, säkerhet eller befrielse från någon prestation, skyddsbrev. Termen förekom också i de förordningar som tillförsäkrade vissa tjänstemän som tullbetjänter och postmän kungligt skydd. Att ofreda dem medförde särskilt stränga straff.