Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av överhet eller myndighet utfärdat brev som tillförsäkrar skydd, säkerhet eller befrielse från någon prestation, skyddsbrev. Termen förekom också i de förordningar som tillförsäkrade vissa tjänstemän som tullbetjänter och postmän kungligt skydd. Att ofreda dem medförde särskilt stränga straff.

Finsk beskrivning

suojeluskirje, turvakirje

Hallitsijan tai viranomaisen laatima kirje, joka takaa suojelua tai vapautuksen jostakin suorituksesta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 696.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Schmedeman, Johan , Kongliga och andra Wederbörandes Förordningar angående postväsendet, hwilka Postbetienterne i gemeen, och Postmästarne i synnerhet wid sine Embetens-förwaltning och förrättningar, hafwa at iacht taga , Stockholm: Tryckt hos Johann Henr. Werner, Kongl. Maij:tz och Upsala Acad. Boktryckare 1707 , 35.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

beskyddsbrev