Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Brev som från 1673 till 1800-talets mitt inte var uppfört på brevkarta.

Finsk beskrivning

karttaan merkitsemätön kirje*

kirje, jota ei ollut merkitty postin kirjekarttaan eli kirjeluetteloon

Källor

Schmedeman, Johan , Kongliga och andra Wederbörandes Förordningar angående postväsendet, hwilka Postbetienterne i gemeen, och Postmästarne i synnerhet wid sine Embetens-förwaltning och förrättningar, hafwa at iacht taga , Stockholm: Tryckt hos Johann Henr. Werner, Kongl. Maij:tz och Upsala Acad. Boktryckare 1707 , 266.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid