Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Almquist, Jan Eric , Rågång, administrativ gräns och riksgräns: deras utmärkande och fastställelse med särskild hänsyn till lantmätarnes verksamhet. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 591–629 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 .


B

Ägogräns med eller utan råmärken. I landslagen från cirka 1415, lantmäteriförordningen 1698 och 1734 års lag särskilt om gränsen mellan byar, vars rätta sträckning ofta var mål för tvister. Efter 1883 blev bolstada skäl en officiell lagterm.

H

Dom fälld av allmän domstol efter en häradssyn.

N

Benämning på klander på grund av att rättshandlingar och dokument var behäftade med fel som gjorde dem verkningslösa, ogiltiga.