Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på klander på grund av att rättshandlingar och dokument var behäftade med fel som gjorde dem verkningslösa, ogiltiga.

Finsk beskrivning

mitättömyyskanne

Källor

Almquist, Jan Eric , Rågång, administrativ gräns och riksgräns: deras utmärkande och fastställelse med särskild hänsyn till lantmätarnes verksamhet. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 591–629 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 594.

Svenskt lagspråk i Finland. Särskilt kap. 12 Finsk-svensk ordlista: 271–400 , Helsingfors: Statsrådets kansli 2010 , 12 (mitätön, mitättömyys). http://www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf

Andra språk

Inga termer på andra språk