Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förhållandet att ett domstols- eller myndighetsbeslut var behäftat med så grova fel att man helt kunde bortse från det, sedermera i juridisk litteratur om ogiltighet som uppkommer av sig själv och som alltså inte behöver göras gällande inom en viss tid eller på något bestämt sätt. Uppkommer ogiltigheten däremot endast om den på något sätt görs gällande, till exempel genom rättegång inom en viss tid, talar man om angriplighet, klanderbarhet (pätemättömyys).

Finsk beskrivning

oikeustoimen mitättömyys, ehdoton pätemättömyys

Tilanne, jossa oikeusistuimen tai viranomaisen päätökseen liittyy niin suuria ja karkeita virheitä, ettei sitä voida pitää sitovana. Myös pätemättömyydestä, joka syntyy esimerkiksi sopimuksen lähtökohtien lainvastaisuudesta tai oikeusmenettelyssä tapahtuneista prosessivirheistä.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2043.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 243.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svenskt lagspråk i Finland. Särskilt kap. 12 Finsk-svensk ordlista: 271–400 , Helsingfors: Statsrådets kansli 2010 , 317. http://www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf