Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Engman, Max & Jussi (red.) Nuorteva & Pertti (red.) Hakala , Föredragningar och pass: Statssekretariatet och Finska passexpeditionen som representant för Finland i S:t Petersburg. I: Kotkien varjot: Suomi vuonna 1812 = Örnarnas skuggor: Finland år 1812 , Helsinki: Arkistolaitos , Helsinki: Multiprint 2012 .


U

Gren av förvaltningen som upprätthåller Finlands officiella relationer till omvärlden samt bevakar landets och dess medborgares intressen och rättigheter utomlands. Under svensk och rysk överhöghet saknade Finland en egen utrikesförvaltning. Under första världskrigets sista år uppbyggdes en finländsk utrikesförvaltning som gick ut på att den nya ministerstatssekreteraren Carl Enckell utsågs till Finlands sändebud i Ryssland och senare att ha hand om beredningen av utrikesärendena i senaten. Uppbyggnaden av en central instans för utrikespolitiken inleddes med grundandet av utrikeskansliet vid ekonomiedepartementets kansli i januari 1918. De första ordinarie beskickningarna grundades i Berlin och Stockholm. Genom lagen om Finlands representation i utlandet 2.10.1918 fastslogs att överinseendet över legationer och konsulat handhades av expeditionen för utrikesärenden. I samband med att senaten i november samma år ändrade namn till statsrådet ombildades expeditionen till Finlands utrikesministerium.